Górnictwo OK

Kilka słów o CSR

O tym, jak ważnym elementem misji przedsiębiorstw gór­niczych jest ich odpowiedzialny środowiskowo i społecznie charakter, nie trzeba zapewne nikogo przekonywać. Powszechnie wiadomym jest bowiem, że jako jednostki duże, wymagające w swojej działalności korzystania z rozbudowanej ilości zasobów rzad­kich, stanowią socjologicznie ważną część społeczeństwa, a także w sposób podstawowy wpływają na kształtowanie środowiska przyrodniczego. Świadomość powyż­szych kwestii powinna być podstawową konstatacją również dla tych przedsiębiorstw, budując w ich właścicielach i kadrach menedżerskich potrzebę, założenia, systemy, metody i narzędzia odpowiedzialności za poszczególne sfery społeczeń­stwa i środowiska naturalnego, stanowiąc podstawę koncepcji społecznej odpowie­dzialności przedsiębiorstw (z ang. corporate social responsibility, CSR).

Według często cytowanej definicji Komisji Europejskiej CSR jest koncepcją, według której przedsiębiorstwa na etapie stra­tegii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Wedle tej koncepcji, parafrazując dalsze słowa Komisji Euro­pejskiej, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych. Oznacza również zwięk­szone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywną działalność gospodarczą tych organizacji oraz ich innowacyjność. Idąc dalej, zdaniem Komisji Europejskiej wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt.

W związku z dużym stopniem uwzględnienia roli interesa­riuszy w CSR, podczas budowania strategii przedsiębiorstwa równie ważne co budowanie odpowiedzialnego biznesu jest jego komunikowanie poszczególnym zainteresowanym. Tylko bowiem współgranie tych dwóch elementów może dać sukces realizacji założeń strategicznych firmy.

Powyższymi kwestiami w oraz dla branży górniczej zajmuje się Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK.

Cele, adresaci i plan działań GÓRNICTWO OK

Jako główny cel Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK określono budowę i prowadzenie wspólnej, skutecznej polityki społecznego wsparcia górnictwa jako odpowiedzialnej, nowo­czesnej, strategicznie potrzebnej branży w zakresie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym.

Jego realizację rozłożono na szereg celów szczegółowych, któ­rymi są:

  • inicjowanie, promowanie, wdrażanie zasad, metod i narzędzi CSR w branży,
  • wymiana dobrych praktyk z zakresu CSR pomiędzy przedsię­biorstwami branży,
  • budowa w branży wspólnych inicjatyw i projektów z zakre­su CSR,
  • konstrukcja i prowadzenie wspólnej, skutecznej polityki CSR branży, jako strategicznie potrzebnej Polsce, Europie i światu, nowo­czesnej gałęzi przemysłu.

Podstawowym założeniem organizacyjnym działania GÓRNI­CTWO OK, wynikającym w dużej części z powyższych celów, stało się ich realizowanie, a więc budowanie Grupy z udziałem wszystkich ogniw w łańcuchu wartości branży górniczej. Z tego właśnie powodu zapraszamy do udziału w inicjatywie różne grupy jednostek, przedsiębiorstw z branży, jak i jej otocze­nia (interesariuszy).  Na 30.06.2018 są wśród nich:

1) Spółki górnicze:

– Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,
– KGHM Polska Miedź S.A.,
– LW Bogdanka S.A.,
– PG Silesia Sp. z o.o.,
– Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.,
– RAG (Niemcy),
– TAURON Polska Energia S.A.,
– Węglokoks S.A.,

2) Przedsiębiorstwa w łańcuchu wartości górnictwa:

– Famur S.A.,

3) Interesariusze przedsiębiorstw górniczych:

– Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
– Ministerstwo Energii,
– Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,
– Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
– Główny Instytut Górnictwa,       
– NMU Dnipro (Ukraina),
– Politechnika Śląska,   
– Politechnika Wrocławska,
– Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla

4) Organizacje pozarządowe:

– CSR Info,
– Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
– Fundacja dla AGH,
– Rajs.

5) Inne:

– Rzeczpospolita,
– Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.

GÓRNICTWO OK w Społecznym Pre_COP 24

GÓRNICTWO OK jest głównym partnerem merytorycznym Społecznego Pre_COP24. Chce włączyć się w niesiony tym wydarzeniem przekaz i pokazać branżę górniczą jako branżę wysokiego poziomu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

W ramach realizacji powyższego Grupa planuje w Społecznym Pre_COP 24:
A. Wystąpienie przedstawiciela GÓRNICTWO OK w sesji plenarnej z tematem „Polskie górnictwo na drodze do czystego środowiska – okiem i działaniem zrzeszonych w GÓRNICTWO OK”.
B. Panel tematyczny GÓRNICTWO jest OK dla środowiska naturalnego”, wypełniony wystąpieniami i dyskusjami, skupionymi wokół dwóch sfer tematycznych:

1) Oszczędna produkcja górnicza, a w jej ramach tematy:

– gospodarcze wykorzystanie (dawnych) odpadów produkcyjnych,
– proekologiczne i prospołeczne zagospodarowanie składowisk produkcyjnych,
– w kierunku optymalnej gospodarki złożem,
– w kierunku innowacyjnego produktu.

2) Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a w jej ramach tematy:

– proekologiczne rozwiązania z zakresu paliw grzewczych oraz technologii spalania,
– racjonalne zarządzanie mediami produkcyjnymi (woda, powietrze etc),
– rewitalizacja obiektów pogórniczych.

C. Wypracowanie wspólnego stanowiska polskich przedsiębiorstw górniczych dotyczącego zmian klimatycznych na COP 24.

D. Podpisanie umowy GÓRNICTWO OK.

ZAPRASZAMY na Społeczny Pre_COP 24. GÓRNICTWO jest OK J.