JSW SA

JSW: jesteśmy częścią rozwiązania


Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest działalnością na peryferiach biznesu. Jest jego częścią. Częścią filozofii zarządzania, częścią codziennej pracy i częścią strategii rozwoju. Obecna jest na każdym etapie tworzenia wartości: od eksploatacji złóż węgla, poprzez wydobycie surowca, przetworzenie, aż po finalne wykorzystanie.

Jesteśmy największym producentem najwyższej jakości węgla koksowego hard w skali Unii Europejskiej. Nasz koks jest wykorzystywany w hutach stali zlokalizowanych w różnych częściach świata. Pozycja lidera zobowiązuje. Bez górnictwa węgla koksowego, nie będzie koksu. Bez koksownictwa, nie będzie stali. Bez stali nie będzie funkcjonować żadna gałąź współczesnej gospodarki. Węgiel nie jest paliwem przeszłości. Należy go odmitologizować. Widzimy w nim nowoczesny i wciąż jeszcze niepoznany do końca surowiec o niewykorzystanym potencjale.

Nie chcemy być traktowani jako część globalnego problemu, ale mamy ambicję być częścią rozwiązania. Już dziś się nią stajemy.


W Grupie JSW wychodzimy z założenia, iż najlepszą miarą szacunku do przyrody jest efektywne wykorzystanie jej zasobów (więcej o podejściu [link do strategii na https://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/7-x-szacunek/]). Zasoby są bowiem wyczerpywalne i nieodnawialne. Nie mogą być marnotrawione. Dotyczy to nie tylko węgla, ale każdego surowca wydobywanego wraz z nim. Istnienie jakichkolwiek odpadów jest mirą nieefektywności. Nie ma czegoś takiego jak odpady – są tylko surowce, których nie umieliśmy wykorzystać.

To bodziec do poszukiwania nowatorskich, skutecznych i efektywnych kosztowo technologii. Tylko ostatni rok to dla JSW dziesiątki zainicjowanych projektów badawczych i partnerstw. Dzięki innowacjom, to co wczoraj było niemożliwe i nieopłacalne, jutro, czy nawet już dziś, jest osiągalne i może być realizowane z zyskiem.

 1. Wydobycie węgla. Myślenie w kategoriach szacunku do zasobów przekłada się na realizowanie inwestycji ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie znajdujących się pod ziemią zasobów. To m.in.:
  • wyzyskiwanie cienkich jego pokładów, czy ograniczanie do minimum zasobów pozostawianych w złożu,
  • gigabajty danych, w tym cyfrowe modelowanie złoża, które pozwala zarówno na realizować produkcję w sposób efektywny,
 2. Pozyskiwanie surowców energetycznych towarzyszących złożom węgla. Efektywne przechwytywanie metanu, uwalnianego ze skał, w których znajdował się przez tysiące lat. To gaz o wielokrotnie silniejszych właściwościach cieplarnianych niż dwutlenek węgla. To jednocześnie wysokoenergetyczne i spalające się czysto paliwo. Jako Grupa JSW szukamy coraz doskonalszych technologii jego pozyskiwania ze złóż węgla i minimalizacji wolumenu gazu trafiającego do atmosfery. To współpraca z PGNiG i PGNiG Termika. To lokalne partnerstwo z gminą Gierałtowice, w wyniku którego metan z kopalni Budryk będzie zasilał kotłownie w gminnych szkołach. To innowacyjne projekty wychwytywania metanu tam, gdzie do niedawna wydawało się to niemożliwe, czyli m.in z powietrza wentylacyjnego odprowadzanego szybami
 3. Przeróbka węgla. Odpowiedzialność za surowiec jakim jest węgiel nie kończy się na etapie jego wydobycia. Wręcz przeciwnie – jest to dopiero początek. To zainicjowane przetwarzanie odpadowych pozostałości po przeróbce, w tym np. okrytych złą sławą mułów węglowych, w pellet, stanowiący pełnowartościowe i bezpieczne paliwo. To także nowe, mniej energochłonne metody suszenia węgla. To również pomysły na zagospodarowanie terenów po byłej kopalni Krupiński w Suszcu, tj.: wykorzystanie istniejącej infrastruktury pokopalnianej, do nowych, służących zrównoważonemu rozwojowi celów.
 4. Produkcja koksu. Współczesne koksownie to nowoczesne zakłady chemiczne, dalekie od stereotypowych wyobrażeń na temat koksownictwa. Nie przypadkiem Koksownia „Przyjaźń”, będąca podstawowym zakładem JSW Koks, była liderem wdrażania norm ISO w całym polskim przemyśle, w tym pionier, jeśli chodzi o wprowadzenie normy ISO 50001. Produkcja koksu niesie wciąż mnóstwo możliwości związanych z produktami ubocznymi przeróbki węgla. Wystarczy wspomnieć o gazie koksowniczym. Uruchamiane w kolejnych obiektach JSW KOKS instalacje pozwalające produkować energię z jego nadmiarów. Do przeszłości odchodzi spalanie jego w odpustnicy, które z punktu widzenia odpowiedzialnego podejścia do zasobów naturalnych jest to marnotrawstwem.

  Niemniej potencjał gazu koksowniczego wiąże się z zastosowaniami, które znacząco wykraczają poza górnictwo i koksownictwo. Ten produkt uboczny procesu koksowania, zawiera ponad 50% wodoru. Ten z kolei jest chyba najczystszym z możliwych paliw w transporcie, ponieważ jedynym produktem jego spalania jest woda.Prowadzone obecnie prace koncentrują się właśnie na zbadaniu możliwości wykorzystania wodoru wyodrębnionego z gazu koksowniczego i włączeniu się Grupy JSW w rozwoju czystych technologii wodorowych. To współpraca z Solaris Bus & Coach, a Metropolią Górnośląsko-Zagłębiowską. To wizja czystego, zasilanego wodorem transportu publicznego na Śląsku.

  Już dziś zresztą nasze koksownie dostarczają produkty, dzięki którym powietrze może mieć lepszą jakość. Wystarczy wspomnieć o koksie opałowym, którego spalanie w domowych paleniskach oznacza w porównaniu do typowego węgla niższą o blisko 90% emisję pyłów i blisko o 70% mniejszą emisję tlenku węgla.

Węgiel i jego obróbka to także inne produkty przyszłości, takie jak włókna węglowe, absorbenty czy nanorurki węglowe. Znajdują one zastosowania zarówno w kompozytach, jak i w instalacjach ochrony środowiska, także w motoryzacji, energetyce, chemii oraz elektronice. Produkcja coraz bardziej przetworzonych wyrobów innowacyjnych jest przyszłością takich firm jak JSW.

Tak jak zmienia się samo górnictwo, tak samo musi zmienić się spojrzenie na węgiel kamienny. Jednemu i drugiemu towarzyszyć muszą nakłady na badanie i rozwój oraz skuteczne wdrażanie innowacji. Poza Polską niewiele jest krajów, które będą tym zainteresowane. Dlatego konieczne jest obalenie fałszywego mitu, wskazującego na węgiel jako na surowiec schyłkowy i pozbawiony potencjału. Należy mieć świadomość, że znajdujący się w głębi Ziemi węgiel pierwiastkowy wcale nie jest surowcem schyłkowym. Nie musi być częścią problemu globalnego ocieplenia. Jest surowcem o niewykorzystanym potencjale, który może być, czy raczej już jest częścią rozwiązania. JSW jest częścią rozwiązania.