Megmar

Innowacyjne technologie w służbie ekologii
Europa stoi obecnie przed jednym z największych energetycznych wyzwań w historii. Wynika ono przede wszystkim z coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, a co za tym idzie konieczności znacznego obniżenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dostaw energii. Tzw. „Pakiet Zimowy” oraz konieczność wprowadzenie w życie przepisów BAT sprawiły, że polskie elektrownie węglowe, ale także duże zakłady przemysłowe, będą musiały przejść modernizację i wdrożyć nowoczesne, proekologiczne technologie. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi firma Megmar, która opracowała przełomowe rozwiązania w zakresie odsiarczania spalin, konserwacji kotłów energetycznych oraz biotechnologii umożliwiających m. in. oszczędzanie wody przemysłowej. Innowacyjne technologie w służbie ekologii.

Dbałość o środowisko naturalne sprawia, że produkty Megmar tworzone są z uwzględnieniem najwyższych standardów i wymagań obowiązujących obecnie w sferze ekologii i ochrony środowiska

To, jak duże wyzwanie stoi przed naszym krajem, najlepiej pokazują liczby. Dzięki krajowym zasobom węgla, jesteśmy jednym z najbardziej niezależnych energetycznie państw w Europie. Wskaźnik zależności energetycznej wynosi w Polsce jedynie ok. 25 proc. Dla porównania we Francji to ok. 50 proc., a w Niemczech 63 proc. Jednocześnie blisko 60 proc. polskich elektrowni ma ponad 30 lat, co sprawia, że już teraz muszą szukać innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą im sprostać restrykcyjnym europejskim wymogom. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom firma Megmar opracowała przełomowe rozwiązania w zakresie technologii odsiarczania spalin czy konserwacji kotłów energetycznych. Stanowią one odpowiedź na największą potrzebę branży energetycznej – zwiększanie efektywności i żywotności istniejących instalacji węglowych, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Badania przeprowadzone w jednej z największych polskich elektrowni na instalacji odsiarczania spalin prowadzonej metodą wapienno – gipsową, potwierdziły, że dzięki użyciu technologii Megmar, nie tylko zmniejszono emisję SO2, ale całkowicie wyeliminowano problem wytrącania się wewnątrz absorbera, w miejscach mających kontakt z medium (zawiesina wapienno - gipsowa), trudnych do usunięcia osadów twardych. Z jednej strony, dzięki eliminacji wytrącania osadów twardych w układzie wydajność pomp cyrkulacyjnych pozostaje wysoka, czego konsekwencją jest utrzymanie wysokiej sprawności odsiarczania gazów odlotowych. Z drugiej strony dzięki właściwościom stosowanych preparatów biologiczno – chemicznych, wchodzą one w reakcje z zawiesiną absorbera i gazami spalinowymi, zmniejszając emisję SO2. Dzięki zastosowaniu technologii Megmar poprawiono sprawność odsiarczania spalin oraz w znacznym stopniu skrócono przestoje planowane i wyeliminowano przestoje awaryjne instalacji. Jest to najlepszy przykład na to, że ekologiczne rozwiązania mogą iść w parze z bardziej efektywnymi, a zarazem mniej kosztownymi technologiami. Firma Megmar zapewnia swoim klientom nie tylko najwyższej jakości produkty chemiczne oraz biotechnologie, ale również pełną obsługę w zakresie szkoleń i nadzoru nad ich stosowaniem. Oprócz projektowania i tworzenia nowych rozwiązań problemów, z jakimi boryka się branża energetyczna, Megmar wprowadza także udoskonalenia już istniejących technologii. Stąd obecnie prowadzone testy, mającej na celu zmniejszenie emisji NOx poprzez dozowanie preparatów biologiczno – chemicznych do absorberów instalacji odsiarczania spalin, tak by w jak największym stopniu wykorzystać już zabudowane instalacje oraz zmniejszyć koszty modernizacji obiektów.

Biotechnologia w służbie ekologii

Dbałość o środowisko naturalne sprawia, że produkty Megmar tworzone są z uwzględnieniem najwyższych standardów i wymagań obowiązujących obecnie w sferze ekologii i ochrony środowiska. W trosce o nie, projektowane przez ekspertów preparaty, produkowane są na bazie odpowiednio modyfikowanych bakterii stabilizowanych chemicznie. Technologia Megmar stosowana w procesach oczyszczania mediów przemysłowych, takich jak woda czy ścieki, opiera się na wykorzystaniu potencjału metabolicznego bakterii oraz biotransformacji. Bakterie biodegradują zanieczyszczenia organiczne, w tym zanieczyszczenia biologiczne, zaś na drodze bioasymilacji, z wykorzystaniem reakcji m.in. hydrolizy, redukcji i utleniania, dehalogenacji, metylacji, wbudowują w struktury komórkowe związki zawierające węgiel, azot i siarkę. Po doborze odpowiedniej dla danej instalacji mieszaniny biologiczno - chemicznej, zastosowanie technologii Megmar, pozwala na obniżenie takich parametrów jak: ogólny węgiel organiczny OWO, chemiczne zapotrzebowanie na tlen CHZT i biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5 oraz obniżenie zawartości chlorków, jonu amonowego czy metali ciężkich.

W trosce o zasoby wody Zasoby wody w Polsce należą do najniższych w Europie i niestety wciąż wykazują tendencję spadkową. Najwięcej wody wykorzystują przedsiębiorstwa przemysłowe, zużywając 76 proc. całkowitego poboru na potrzeby gospodarki.

Dodatkowo niewłaściwy reżim technologiczny układów wodnych prowadzi m.in. do występowania w obrębie instalacji procesów osadotwórczych, powstawania korozji, odkładania zawiesin i rozwoju życia biologicznego. Dzięki stosowaniu stworzonych przez Megmar preparatów kondycjonujących i stabilizujących, możliwe jest wyeliminowanie tych zjawisk, usuwanie związków żelaza, manganu, siarczków, siarczanów, strącania metali ciężkich, takich jak: arsen, cynk czy ołów, wyeliminowanie mikroorganizmów tworzących biofilny, usuwanie organizmów potencjalnie patogennych, a co za tym idzie zaoszczędzenie znacznych ilości wody. Rosnące zapotrzebowanie na wodę wymusza zmiany całego systemu gospodarowania nią. Istotny element w tym procesie stanowi również jej odnowa, która umożliwia wtórne wykorzystanie ścieków po ich doczyszczeniu metodami biotechnologicznymi. Ta opracowana przez Megmar metoda polega na wyeliminowaniu osadów, wychwyceniu metali ciężkich oraz oczyszczeniu ścieków do parametrów wymaganych przez konkluzje BAT.

Megmar posiada także technologię slużącą do strącania ze ścieków resztek ciężkiego oleju opałowego, czyli mazutu. Ścieki powstające na terenie gospodarki mazutem podlegają bezwzględnemu oczyszczaniu z części oleistych i mechanicznych. Proces ten odbywa się w tak zwanym Łapaczu Mazutu. Nie jest on jednak skuteczny w 100 proc., stąd koncepcja stworzenia innowacyjnego preparatu, pozwalającego oczyścić ścieki do stopnia umożliwiającego ich ponowne wykorzystanie jako wody przemysłowej oraz wytrąconego mazutu. Wśród stałych klientów firmy Megmar znajdują się liczne podmioty mające strategiczne znaczenie dla polityki energetycznej, rafineryjnej czy hutniczej w Polsce i Europie. Osiągane sukcesy sprawiły, że firma jest dwukrotnym laureatem konkursu Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Elektrownie Cieplne”, w kategorii innowacyjny produkt do zastosowania w energetyce. Zdobyła również wiele wyróżnień na rynku EU.